ประกาศคำขวัญและหัวข้อสำหรับสัปดาห์ต่อต้านจุลชีพโลก (WAAW)

ประกาศคำขวัญและหัวข้อสำหรับสัปดาห์ต่อต้านจุลชีพโลก (WAAW)

ในการตระหนักถึงความจำเป็นในการปลุกจิตสำนึกของประชาชนและการเมืองให้เกิดขึ้นใหม่ และมุ่งมั่นที่จะจัดการกับการเกิดขึ้นของการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) องค์การอาหารและการเกษตรแห่สหประชาชาติ (FAO) องค์การอนามัยสัตว์โลก (OIE) และองค์การอนามัยโลก (WHO)มีความยินดีที่จะประกาศคำขวัญสำหรับแคมเปญ World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) 2020: ‘ Antimicrobials: Handle with care ‘องค์กรไตรภาคีจัดการประชุมปรึกษาหารือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่วันที่ 27 ถึง 29 พฤษภาคม 2020 เพื่อปรับปรุง WAAW และทำให้เป็นธุรกิจของทุกคน

 การประชุมจัดขึ้นแบบเสมือนจริงและรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากทุกภูมิภาคซึ่งเป็นตัวแทนของภาคส่วนต่าง ๆ เช่น สุขภาพสัตว์ สุขภาพของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและอาหาร ตลอดจนเยาวชน ภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานสหประชาชาติ และสถาบันการศึกษา การประชุมให้คำปรึกษาให้ข้อมูลมากมายในการพัฒนาแคมเปญ WAAW ที่มีประสิทธิภาพสำหรับปี 2020 และปีต่อๆ ไป

ผลลัพธ์ของการประชุมรวมถึงการเปลี่ยนขอบเขตของ WAAW จาก “ยาปฏิชีวนะ” เป็น “ยาต้านจุลชีพ” ที่กว้างขึ้น และยอมรับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารไตรภาคีในการกำหนดวันที่ WAAW เป็นวันที่ 18 ถึง 24 พฤศจิกายนของทุกปี โดยเริ่มจาก WAAW 2020 การขยายขอบเขตของการรณรงค์เป็น ยาต้านจุลชีพทั้งหมดจะอำนวยความสะดวกในการตอบสนองระดับโลกต่อการดื้อยาต้านจุลชีพที่ครอบคลุมมากขึ้น และสนับสนุนแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวแบบหลายภาคส่วนที่เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สัปดาห์แห่งการตระหนักรู้เกี่ยวกับยาต้านจุลชีพโลกมีวัตถุ

ประสงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพทั่วโลก และเพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในหมู่ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้กำหนดนโยบายเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดขึ้นเพิ่มเติมและการแพร่กระจายของการติดเชื้อดื้อยา การดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) เกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และปรสิตต่อต้านฤทธิ์ของยา ทำให้การติดเชื้อทั่วไปรักษาได้ยากขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค การเจ็บป่วยรุนแรง และการเสียชีวิต ยาต้านจุลชีพถูกนำมาใช้เพื่อต่อสู้กับโรคในมนุษย์ สัตว์ และพืช รวมถึงยาปฏิชีวนะ ยาต้านไวรัส ยาต้านเชื้อรา และยาต้านปรสิต ธีมสำหรับภาคส่วนด้านสุขภาพของมนุษย์สำหรับ WAAW 2020 คือ “ การรวมเป็นหนึ่ง เพื่ออนุรักษ์ยาต้านจุลชีพ ”

แผนปฏิบัติการระดับโลกเพื่อจัดการกับปัญหาที่เพิ่มขึ้นของการดื้อต่อยาปฏิชีวนะและยาต้านจุลชีพอื่นๆ ได้รับการรับรองในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 68 ในเดือนพฤษภาคม 2558 หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของแผนคือการปรับปรุงความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพผ่านประสิทธิผล การสื่อสาร การศึกษาและการฝึกอบรม

Credit : ต้นไม้ | เสื้อผ้าผู้หญิง | รีวิวเครื่องดนตรี | วิธีทำ if | เกมส์ออนไลน์